Kaposszekcsői Általános Iskola

AZ APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézménye  

Vezetője :
Fazekas Gáspár iskolaigazgató

Intézményünk minden pedagógus  felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A „ kis óraszámú „ tantárgyak közül az alábbiakat nem szakos, de több éve a tantárgyat tanító pedagógus oktatja : Biológia – ének –zene / részben /- rajz- Média/ szaktanfolyamot végzett / Informatika / szaktanfolyamot / Technika -  hon  és népismeret 

2. Nevelő és oktatómunkát segítők  száma:

1 fő pedagógiai asszisztens,

3 fő takarítónő 4 fő  konyhai dolgozó

1 fő karbantartó/önkormányzat alkalmazásában

1 fő gazd.vezető/Integrált intézmény alkalmazásában  

A fentebb felsoroltak a szakterületük ellátásához szükséges képesítéssel  rendelkeznek.


3.Az országos mérés-értékelés eredményei a  6. – 8. osztályokban 2006-ban- 2008-ban :

2006.    6. osztály   szövegértés - a községek átlagánál

lényegesen jobb

matematika   - jobb az átlag a községeknél

bár nagy a szóródás a leggyengébbek éslegjobbak között 

 8. osztály   szövegértés     - jobb a községek átlagánál, minimális eltérés a városok és országos átlagtól matematika   - a községek átlagánál jobb  iskolánk erdménye

összegzés: a telephely eredményessége nem különbözik szignifikánsan attól,mint  ami a diákok háttere alapján várható lenne.  

2008.      6.osztály    szövegértés    -  lényegesen jobb iskolánk átlaga községeknél, és megközelíti a városok átlagát. nincs 1. szint alatti teljesítmény, 1. szinten is csak  3 fő.

matematika      jobb átlageredmény a községeknél, de nagyobb

a szóródás.

8.osztály   szövegértés    -  szövegértésből a községek átlaga alatt

van az eredmény, de kisebb az eltérés,

mint matematikából/-4/

matematika     -  az átlag jóval a községi iskolák eredménye  

alatt maradt.


  4. Az intézmény lemorzsolódási,  évismétlési  mutatói: 2007/2008-as tanév végén:1 fő első osztályos évet ismételt.

A felső tagozatban  4 fő bukott, 1 fő osztály ismétlésre.  

2008/2009 –as tanév végén: 1 fő első osztályos évet ismétel.

5 fő  2-3-4 tantárgyból bukott

5 fő javító-vizsgán megfelelt, ebből 1 fő szülői kérésre magántanuló lett.


5. Intézményünk az érvényes törvényi szabályozás ellenére az elmúlt években rendkívül hiányosan és esetlegesen kapott visszajelzést volt tanulóink középfokú tanulmányi előmeneteléről.

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége,mindennapos testedzés lehetősége: Intézményünk a sok bejáró tanuló miatt speciális helyzetben van a délutáni tanórán kívüli lehetőségek terén: a fejlesztő,felzárkóztató fogalakozások mellett logopédiai órákat biztosítunk a jogosult tanulók részére. Néptánc,turisztika,katasztrófavédelmi szakköri foglalkozásokra van lehetőség. Nemzetiségi német oktatásunkkal összhangban rendszeres délutáni plusz foglalkozások vannak. A mindennapos testnevelés intézményünkben: A heti testnevelés órák átlaga osztályonként  3- 3,5 óra./ óratervben nyomon követhető/ A heti tömegsport órák száma: heti 5 óra Gyógytestnevelést heti  2 x 2 órában tart a gyógytestnevelő/ kistérségi keretből  finan- szírozva, 2 csoportnak./ Együttműködési megállapodásunk van a helyi sportegyesülettel,ahová heti 3 x 2 órában járhatnak diákjaink  labdarúgó edzésre / intézményünk díjmentesen biztosítja  a       tornatermet és a szükséges eszközöket./ Néhány diákunk rendszeresen látogatja a dombóvári kosárlabda edzéseket,valamint   atlétikai foglalkozásokat.

 

7. Hétvégi házi feladatokkal kapcsolatos intézkedéseket,valamint az iskolai dolgozatok Szabályozását a jelenleg készülő  Integrált Intézményi Pedagógiai Program  és Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.


8. A 2009/ 2010-es tanév rendje az iskolai munkatervben található: főbb mérföldkövei:

2009. szeptember 01  tanévkezdés

2010. június  15  tanévzárás

2010 január vége félévi értékelés  

2009 október 23- november 01- őszi szünet

2009.december 23- 2010 január 03. téli szünet

2010. április 02 – április  06.  tavaszi szünet

Élménynapok    osztályonként:- 2010  májusa

Nevelési értekezletek :  félévenként 1 alkalommal

A többi program a munkatervben ! !


9. Iskolánkba  214 / + 2 fő magántanuló/tanuló jár .

/ 184 fő  Kaposszekcső/ +1 fő/

30 fő   Csikóstőttős /+ 1 fő /


Osztálylétszámok:   Kaposszekcső        Csikóstőttős

1. o.                           19   fő                       10 fő

2. o.                           21 fő                         4/+1/fő

3. o.                            15 fő                         10 fő

4. o.                            18 fő                           6 fő

5. o.                             26 fő

6. o.                             27 fő

7. o.                     32 fő / + 1 / fő

8. o.                    26 fő


A  9. pontban szereplő  adatok  a 2009. október 01-jei statisztika  alapján kerültek bejegyzésre.


Kaposszekcső, 2009. november 05.

Fazekas Gáspár

tagintézmény igazgató