Óvodai beiratás

Címkék: Aktuális

Hirdetmény a beiratkozásról

Óvodai ismerkedési nap (494078 bájt)

Kaposszekcső Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2015/2016-os nevelési évre, az  óvodai beiratás

2015. április 20.-21. 8.00–16.00 óráig kérhető.
A beíratás helye: Kaposszekcsői Csillagvirág Óvoda Kaposszekcső, Kossuth utca 11.

Az óvoda felvételi körzete: Kaposszekcső, valamint Jágónak község teljes közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa lakcímkártyája
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

2015. szeptember 01.-től a 2015/2016. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:

  • a 3. életévét betöltötte
  • a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015.szeptember 01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által meghatározott időpontban.
A 2015/2016-os nevelési évre a 2009.09.01.-2012.08.31. között születetteknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Óvodai felvételre vonatkozó döntés, és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, és 2015. június 01.-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat ellátására a Kaposszekcsői Csillagvirág Óvodát jelöli ki. Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, megtekinthető a Kaposszekcsői Csillagvirág Óvodában.

Bővebb tájékoztatás az óvoda vezetőjétől, Majláth Károlynétól  kérhető, a 30/7791926telefonszámon.